Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politikas mērķis — sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķiem un apjomu, aizsardzību un apstrādes ilgumu datu saņemšanas un apstrādes laikā. Sadarbības ietvaros ar V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD un tai piederošo Jauniešu neformālās izglītības centru SMARTWILL no fiziskas personas var tikt pieprasīta personīga rakstura informācija , tajā skaitā, uzvārds, vārds, dzimšanas gads, mēnesis datums un dzimšanas vieta, personas kods, adrese, cita informācija.

Personas datu vadītājs un viņa kontaktinformācija

Personas datu vadītājs ir V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD, vienotais reģistrācijas numurs HE 427335. Kontaktinformācija V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD par jautājumiem, saistītiem ar personas datu apstrādi: telefons: (+371) 2893 3087 , elektronu adrese: info@smartwill.lv. Jautājumus par personas datu apstrādi pieņem pēc norādītajiem kontakta datiem.

Dokumenta pielietošanas sfēra

Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai nosakāmo fizisko personu (turpmāk - personas datu subjekts). Konfidencialitātes politiku izmanto konfidencialitātes nodrošināšanai un personas datu aizsardzībai sekojošām cilvēku kategorijām:

 • fiziskas personas — darbinieki, potenciālie darbinieki, klienti un citi pakalpojumu saņēmēji (ieskaitot potenciālos, bijušos vai esošos);
 • Jauniešu neformālās izglītības centra SMARTWILL apmeklētāji.
Datus neapstrādā, neizmanto un nenodod izmantošanai ar mērķiem, kas iziet ārpus IV.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD lietišķās darbības ietvariem.

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD rūpējas par konfidencialitāti un fiziskas personas datu aizsardzību, ievēro personas datu apstrādes tiesību likumību saskaņā ar pielietoto normatīvi-tiesisko aktu: likumu "Par fiziskas personas datu aizsardzību", Eiropas parlamenta un padomes regulu nr. 2016/679 no 2016. gada 27. aprīļa par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, kā arī citiem pieņemtiem normatīvi-tiesiskajiem aktiem konfidencialitātes un datu apstrādes jomā. Konfidencialitātes politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un kādā vidē fiziska persona sniedz datus V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD interneta mājaslapās, pa elektronu pastu, pa telefonu vai personīgi) un kādās organizācijas sistēmās vai drukātā formā tos apstrādā.

Personas datu apstrādes mērķi

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD apstrādā personas datus ar sekojošiem mērķiem:

 • pakalpojumu sniegšana papildus izglītošanas un interešu izglītības sfērā:
  • izglītošanas iesniegumu pieņemšana;
  • klienta identificēšanai;
  • līguma un (vai) rēķina sagatavošanai un parakstīšana;
  • preču piegāde un (vai) pakalpojumu sniegšanai;
  • garantijas saistību izpilde;
  • klientu apkalpošana;
  • iebildumu izskatīšana un apstrāde;
  • klientu noturēšana, lojalitātes paaugstināšana, apmierinātības novērtēšana;
  • administrēšanas norēķini;
  • izglītojamo fotogrāfiju publicēšanai interneta lapās, blogos, kā arī sagatavojot pedagoģiskos materiālus vai jebkurā citā izglītošanas kontekstā, saņemtus un izplatītus plašsaziņas līdzekļos informatīviem vai reklāmas mērķiem ar nosacījumu, ka tāda izplatīšana nenozīmē viņu goda un reputācijas aizskaršanu vai ir pretrunā viņu interesēm un neparedz nelikumīgu iejaukšanos izglītojamā privātajā dzīvē;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes institūcijām un operatīvās darbības subjektiem ārējo normatīvo aktu paredzētajos gadījumos un apjomā;
 • citiem specifiskiem mērķiem, par kuriem personu informē V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD atbilstošu datu sniegšanas momentā.
Personas datu apstrāde

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā esošos konfidencialitātes riskus un pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus.

Personas datu apstrāde sociālajos tīklos

Ja personas datu subjekts izvēlas pieeju pakalpojumiem caur savu uzskaites ierakstu sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Twitter, Google+ vai YouTube), vai nospiež vienu no pieslēgšanas pogām vai atsaucēm sociālajos tīklos (piemēram, poga "Man patīk" Facebook), kas pieejama servisos, tās saturs un personīgā informācija tiks nodota atbilstošiem sociālajiem tīkliem. Personas datu subjekts apzinās un piekrīt savu personas datu izmantošanai, ieskaitot informāciju, kuru tas nodod sociālajos tīklos caur pakalpojumiem, regulē to ar atbilstošām konfidencialitātes politikām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD neizpauž trešajām personām personas datus vai kādu informāciju, saņemtu sadarbības gaitā, izņemot sekojošos gadījumus:

 • ja datus jānodod atbilstošajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros jebkādas līguma izpildei nepieciešamas vai likuma deleģētas funkcijas veikšanai (piemēram, banku norēķinos, pasūtījuma kurjerpasta piegādes dienestam);
 • ārējo normatīvo aktu paredzētajos gadījumos, pēc atbilstošu personu pamatotām prasībām noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • gadījumos, ko paredz ārējie normatīvie akti, V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts iestādēs ar prasību pret personu, kas ir pārkāpusi šīs likumīgās intereses.
Personas datu apstrādes termiņi

Personas datu apstrādes termiņus nosaka līgums ar personas datu subjektu, Kompānijas saistību izpildes termiņš pēc personas datu subjekta iesnieguma par pakalpojumu sniegšanu, prasības noilguma termiņš, dokumentu glabāšanas termiņi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, citām likumdošanas prasībām, kā arī subjekta sniegtās piekrišanas personas datu apstrādei termiņš.

Pēc augstāk norādīto apstākļu darbības pārtraukšanas personas datus arhivē, dzēš vai likvidē.

Pieeja personas datiem un citas personas datu subjekta tiesības

Personas datu subjekts pieņem lēmumu par savu personas datu sniegšanu V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD un dod piekrišanu to apstrādei pēc savas gribas, bez spaidiem, un darbojas savās interesēs.

Piekrišanu personas datu apstrādei var dot personas datu subjekts vai viņa pārstāvis jebkurā formā, kas ļauj apstiprināt tās saņemšanas faktu. Kā likums, tādu piekrišanu dod, noslēdzot līgumus ar V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD, vai personas datu subjekta konkludentu darbību veikšanas formā V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD interneta mājaslapās, vai vēršoties V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD par pakalpojuma saņemšanu, vai pa elektronu pastu, pa telefonu vai personīgi iesniedzot iesniegumus izglītošanai.

Personas datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos paredzēto informāciju par viņa datu apstrādi. Turklāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt no V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD sniegt pieeju saviem personas datiem, kā arī pieprasīt tos papildināt, izlabot vai dzēst, vai ierobežot izmantošanu attiecībā pret personu, vai iebilst pret to apstrādi (tajā skaitā, pret personas datu apstrādi, ko veic pamatojoties uz V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD likumīgām (leģitīmām) interesēm), kā arī tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD ir tiesības turpināt personas datu apstrādi bez personas datu subjekta piekrišanas, pastāvot likumā norādītam pamatojumam.

Personas datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu savu tiesību realizēšanai sekojošā veidā:

 • rakstiskā formā personīgi V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD ofisā, iesniedzot personību apliecinošu dokumentu;
 • pa elektronu pastu vēstules veidā, parakstītas ar drošu elektronu parakstu.
Pēc personas datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību realizēšanu V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD pārbauda subjekta personību, novērtē pieprasījumu un pilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD nosūta atbildi personas datu subjektam uz viņa norādīto kontakta adresi pa pastu ierakstītā vēstulē vai pa elektronu pastu, pēc iespējas ņemot vērā subjekta norādīto atbildes saņemšanas paņēmienu. V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD nodrošina prasību izpildi attiecībā pret datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un gadījumā, saņemot no datu subjekta iebildumus, uzsāk mērķtiecīgas darbības to atļaušanai. Tomēr, ja neizdevās atrisināt strīdīgo situāciju, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē — Valsts datu inspekcijā.

Saikne ar personas datu subjektu

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTDkontaktējas ar personas datu subjekta, izmantojot viņa norādīto kontakta informāciju (telefona numurs, elektronu adresi, pasta adresi). Saskarsme sakarā ar IV.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD līguma saistību izpildi notiek, pamatojoties uz noslēgto līgumu un (vai) izrakstīto rēķinu (piemēram, pakalpojumu sniegšanas vai mainīšanas saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).

Komercijas paziņojumi

Lai personas datu subjektam sniegtu informāciju par aktuāliem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu viņu ieinteresēt, V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD var izmantot personas datus mārketinga nolūkos. Personas datu subjektam ir tiesības jebkurā momentā atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas vienā no sekojošiem paņēmieniem:

 • izmantojot komercijas paziņojumā paredzēto automātisko iespēju atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, pārejot pa atsauci atbilstošā komercijas paziņojuma beigās (elektronu vēstule);
 • nosūtot elektronu vēstuli uz adresi: info@smartwill.lv;
 • piezvanot uz V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD ofisu pa telefoniem: (+371) 28933087
V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD pārtrauc komercijas paziņojumu sūtīšanu uzreiz pēc subjekta atbilstoša pieprasījuma apstrādes. Pieprasījuma apstrāde var aizņemt vienu darba dienu. V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD nekādos apstākļos nepieļauj personas datu izmantošanu reklāmā un sadarbībā ar trešajām personām.

Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD pieder tiesības uz visu saturu, atspoguļotu V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD interneta mājas lapās (teksti, grafika, fotogrāfijas, logotipi, attēli, avoti, audiovizuālie vai skaņas elementi utt.), kas ir pakļauti intelektuālām un/vai rūpnieciskām īpašuma tiesībām.

Jebkura visa vai daļēja interneta lapu satura izmantošana, veikta kādā veidā vai ar jebkuru paņēmienu: elektronu, mehāniskā vai citā veidā ir stingri aizliegta. Šo tiesību pārkāpšana var novest pie tiesvedības, civilatbildības vai kriminālprocesa uzsākšanas.

Nekāda atsauce uz interneta lapu nevar tikt noteikta bez V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD iepriekšējas un tiešas atļaujas.

Citi nosacījumi

V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD ir tiesības ieviest papildinājumus konfidencialitātes politikā, publicējot aktuālu versiju V.K. SMARTWILL MANAGEMENT LTD interneta mājaslapā.